Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Jačanje pravosuđa Bosne i Hercegovine – IPA 2010

 VSTV BiH je u periodu od oktobra 2012. do januara 2014. godine implementiralo Projekat „Jačanje pravosuđa Bosne i Hercegovine“ finansiran iz Instrumenta predpristupne pomoći Evropske Unije za 2010. godinu - IPA 2010.

Projekat je bio usmjeren na pružanje podrške VSTV-u BiH u daljnjoj standardizaciji, automatizaciji i konsolidaciji radnih procesa u sudovima i tužilaštvima, kao i jačanju rukovodnih kapaciteta u sudovima usmjerenom na jačanje efikasnosti ovih institucija.

Projekt je bio realiziran kroz dvije komponente čija su postignuća predstavljena u nastavku teksta.

Komponenta 1: Daljnji razvoj elektronskog pravosuđa (e-pravde) u Bosni i Hercegovini

Izrađena je studija izvodljivosti za uspostavljanje baze podataka koja će sadržavati sve zakone i druge pravne propise na snazi u Bosni i Hercegovini. U studiji su date preporuke i različita tehnička rješenja za uspostavljanje spomenute baze podataka.

U saradnji sa ugovaračem Delegacije Evropske unije, te centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske razvijeno je i implementirano softversko rješenje za učenje na daljinu. Njegova će primjena omogućiti kvalitetniji i ekonomičniji prijenos znanja i lakšu dostupnost edukativnih materijala, a učesnicima edukacija pružit će veći stepen fleksibilnosti (nezavisnost od vremena i mjesta održavanja nastave, mogućnost samostalnog planiranja vremena za učenje, neograničeno ponavljanje gradiva itd.).

Razvijena je nova funkcionalnost sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS), koja omogućava primjenu Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa standardima Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) pri Vijeću Evrope. Za korištenje ove funkcionalnosti educirane su 262 osobe u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Stranke u postupku će od 01. 07. 2014. godine biti u mogućnosti da dobiju informaciju o vremenskom okviru koji je predviđen kao rok za rješavanje predmeta. Unaprijeđen je rad pravosudnog web-portala kroz prilagođavanje izgleda i funkcionalnosti portala potrebama korisnika, poboljšana je njegova struktura i rad funkcionalnosti. Puštene su u rad nove funkcionalnosti pravosudnog web-portala: adresar advokata (https://www.pravosudje.ba/adresar_advokata) i kalkulator sudskih taksi (https://www.pravosudje.ba/sudske_takse).

Sastavni dijelovi informacijskog sistema za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu Bosne i Hercegovine – modul za evidenciju ličnih podataka (kadrovska evidencija), modul za pristup vlastitim podacima i modul za administraciju korisnika – razvijeni su i implementirani u pilot-institucijama. U novembru 2013. godine, putem jednog od ključnih modula ovog informacijskog sistema – modula za elektronsko (on-line) testiranje – testirano je više od 350 kandidata za nosioce pravosudnih funkcija. Sistem se do sada pokazao veoma uspješnim, te će od prvog maja iduće godine postati i jedini oficijelni sistem za pismeno testiranje kandidata za nosioce pravosudne funkcije u Bosni i Hercegovini.

Preduzete su brojne aktivnosti usmjerene na konsolidaciju i optimizaciju sistemske infrastrukture pravosudnog informacijskog sistema. U pravosuđu Bosne i Hercegovine instalirano je 1267 računara, nabavljenih pomoću IPA 2010 sredstava, koji su zamijenili stare računare nabavljene u periodu od 2004. do 2006.godine, te 31 skener. Instalirani su i pušteni u rad novi serveri baza podataka, koji su omogućili stabilniji i pouzdaniji rad ključnih aplikacija, naročito sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS/TCMS). Izvršena je nadogradnja sistema za upravljanje digitalnim identitetima, kao i sistema elektronske pošte u data centrima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTVBiH). Ukupna vrijednost nabavljene informatičke opreme i softverskih licenci za potrebe sudova i tužilaštava širom Bosne i Hercegovine, te data centara pravosudnog informacijskog sistema iznosi oko 1.800.000,00 €.

U toku 2013. godine završeni su radovi i instalacija audiovizuelnog sistema u 10 kantonalnih i okružnih sudova, te u Osnovnom sudu Brčko distrikta. Na ovaj način, u 11 sudova širom Bosne i Hercegovine stvoreni su fizički i tehnički uvjeti za primjenu mjera zaštite svjedoka tokom suđenja. Rekonstrukcijom i adaptacijom sudskih zgrada stvorene su tehničke pretpostavke za poboljšanje kvaliteta rada, te postizanje većeg stepena efikasnosti u radu kada su u pitanju predmeti ratnih zločina, ali i predmeti organiziranog kriminala, koji po svojoj prirodi i složenosti zahtijevaju posebne tehničke uvjete za uspješnije procesuiranje.

Uspostavljen je videokonferencijski sistem kojim je povezano 19 sudova, 8 tužilaštava i VSTVBiH. Upotreba videokonferencijskog sistema u bosanskohercegovačkom pravosuđu dovest će do uštede vremena, koje se nerijetko troši na putovanja svjedoka i vještaka, smanjenja putnih i ostalih troškova svjedoka i vještaka, te do povećanja produktivnosti, jer će se sistem moći koristiti i za organizaciju različitih sastanaka. Videokonferencijski sistem koristit će se i za provođenje mjera zaštite svjedoka u kantonalnim/okružnim sudovima gdje nije moguće organizirati odvojene prostorije za zaštićene svjedoke. Zaštićeni svjedoci koji budu svjedočili pred tim sudovima moći će svjedočiti putem videolinka, a nalazit će se u nekom drugom kantonalnom/okružnom sudu.

Komponenta 2: Smanjenje broja neriješenih predmeta

Ukupan broj neriješenih tzv. nekomunalnih predmeta tokom 2012. godine smanjen je za 7% u odnosu na 2011. godinu zahvaljujući povećanoj aktivnosti na rješavanju starih predmeta u sudovima.
U 2013. godini broj neriješenih predmeta iniciranih 1990. godine i ranije smanjen je za 76%, iniciranih 1995. godine i ranije za 73%, a iniciranih 2003. godine i ranije za 38% u odnosu na 2012. godinu.

Zahvaljujući implementaciji Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini u 2012. godini produktivnost rada sudova porasla je za 10% (procentnih bodova) u odnosu na 2011. godinu, a u 2013. godini za 9% (procentnih bodova) u odnosu na 2012. godinu.

Održane su dvije tematske konferencije „Smanjenje broja starih predmeta”, kojima su prisustvovali predsjednici sudova. Svrha ovih konferencija bila je da se prezentiraju trendovi rada sudova na rješavanju starih predmeta. Prva je održana 25. aprila 2013. godine na Jahorini, a druga 4. novembra 2013. godine u Tesliću.

Zahvaljujući planovima za rješavanje starih predmeta, povećan je broj sudova koji su riješili stare predmete i postali ažurni po pitanju starosne strukture predmeta u tim sudovima. Procent realizacije planova objavljivan je na stranici www.pravosudje.ba svaka tri mjeseca. Cilj je objave ovih statističkih podataka da se šira javnost upozna sa aktivnostima Projekta IPA 2010, s radom sudova u pogledu rješavanja starih predmeta, te da se na taj način poveća transparentnost u radu pravosudnih institucija kako bi se sudovi podstakli da intenzivnije rješavaju najstarije predmete.
U decembru 2013. godine usvojeno je novo Uputstvo za rješavanje predmeta iz plana. Kako su sudovi riješili najstarije predmete, cilj usvajanja novog Uputstva jeste da se pospješe rezultati sudova i da sudovi fokus svoga rada stave na rad po predmetima koji su stariji od godinu dana od trenutka prijema u sud.

Usvojene su Izmjene i dopune Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini koje trebaju posebno vrednovati predmete riješene mirnim načinom rješavanja sporova (medijacija i sudska nagodba) s ciljem većeg korištenja ovog instituta u sudovima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh