• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Derventi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Unutrašnja organizacija

  04.07.2008.

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  - zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  - puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i
    drugih radnih
  sposobnosti radnika,
  - efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem
    poslova,
  - lična odgovornost za obavljenje poslova,
  - praćanje i proučavanje sudske prakse,
  - primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na
    brz i efikasan način 
  ostvare svoja prava i pravne interese koja im
    po zakonu pripadaju,
  - primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
  - ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja
    stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika


  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće org-anizacione jedinice:

  1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
  2. Odjeljenje sudske uprave
  3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i
      pomoćne poslove

                                                                               
  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

  a) krivično i prekršajno odjeljenje
  b) građansko odjeljenje(parnično i vanparnično odjeljenje),
   

   

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Derventi a koji se nalazi u "Akti suda"

  425 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1