Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – IPA 2009

Na osnovu višegodišnje uspješne saradnje sa VSTV-om, institucijom koja ima vodeću ulogu u jačanju sektora pravosuđa u BiH, Evropska unija je kroz instrument predpristupne pomoći IPA 2009 osigurala sredstva u ukupnom iznosu od 4 miliona Eura za provedbu projekta  „Podrška pravosuđu BiH“.

Ovim projektom, VSTV je uz nastavak programa informatizacije dodatne napore usmjerio na primjenu mjera za postizanje efikasnijeg rada u sudovima BiH, te je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH uspio osigurati uslove za adekvatno procesuiranje predmeta ratnih zločina, uz primjenu mjera za zaštitu svjedoka u 11 sudova širom zemlje.

Projekt je implementiran u periodu od decembra 2010. godine do septembra 2012. godine. Uslijed kompleksnosti dizajna, projekat je implementiran kroz tri komponente, čija su postignuća predstavljena u nastavku teksta.

Komponenta 1 - Poboljšanje tehničkih uslova u najmanje 10 kantonalnih i okružnih sudova u cilju veće efikasnosti suđenja za ratne zločine

 • Izvršena je procjena trenutnog stanja infrastrukture sudova nadležnih za procesuiranje predmeta ratnih zločina i primjenu mjera zaštite svjedoka.
 • VSTV je u septembru 2010. godine usvojio Standarde za primjenu mjera zaštite svjedoka.
 • Izrađeno je idejno rješenje, arhitektonski nacrti i specifikacija opreme za adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje tehničkom opremom s ciljem poboljšanja uslova za primjenu mjera zaštite svjedoka u 10 kantonalnih/okružnih sudova i Osnovnom sudu Brčko Distrikta.
 • Ostvarena je saradnja i pružena podrška Delegaciji EU s ciljem provođenja procedura javnih nabavki za izbor kompanija za izvođenje i nadzor nad radovima u sudovima.
 • Ostvarena je uspješna saradnja sa pravosudnim institucijama - korisnicima projekta, kao i sa nadležnim općinskim organima u procesu izdavanja neophodnih dozvola za građenje/rekonstrukciju.
 • Podignuta svijest BiH pravosuđa o potrebi adekvatne primjene procesnih mjera zaštite svjedoka u predmetima ratnih zločina.

Komponenta 2 - Daljnja standardizacija i automatizacija poslovnih procesa u sudovima i tužilaštvima i jačanje rukovodnih kapaciteta u pravosuđu

 • CMS modul za skeniranje ulazne dokumentacije je razvijen i implementiran u 65 pravosudnih institucija. Modul je omogućio uvid u predmete bez fizičkog pristupa predmetima, smanjujući potrebu za iznošenjem spisa iz spremišta predmeta, te putem interneta strankama omogućio uvid u sve dokumente koji se nalaze u sudskom spisu.
 • Razvijen je i implementiran CMS modul za razmjenu podataka između organa za provođenje zakona na državnom i entitetskom nivou. Tužilačke evidencije su učinjene dostupnim za potrebe elektronske razmjene podataka između policijskih agencija i tužilaštava, čime je omogućen brz pristup svim relevantnim informacijama potrebnim za provođenje kvalitetnih i efikasnih istraga.
 • Svi predmeti, osim komunalnih, registrirani su u CMS sistemu. Na ovaj način je omogućeno kvalitetnije i učinkovitije praćenje realizacije planova rješavanja predmeta sa posebnim naglaskom na stare predmete, te jednostavniju i bržu izradu izvještaja o radu sudova i tužilaštava.
 • Uspostavljena je mrežna i sistemska infrastruktura potrebna za primjenu digitalnih potpisa u pravosuđu BiH.
 • Serverski resursi u primarnom data centru VSTV-a optimizirani su na način da je postignuto preko 30% ušteda na troškovima električne energije i održavanja opreme.
 • Ukupan broj zaostalih nekomunalnih predmeta tokom 2011. godine smanjen je za 5% u odnosu na 2010. godinu zahvaljujući sačinjavanju planova za rješavanje starih predmeta, te formiranju Stalne komisije za praćenje implementacije Uputstva za izradu plana rješavanja starih predmeta i efikasnost pravosuđa.
 • Omogućeno praćenje realizacije planova za rješavanje starih predmeta u određenom vremenskom periodu putem novih izvještaja, kao i dobivanje statistike o ukupnom i prosječnom trajanju neriješenih i riješenih predmeta u sudovima.
 • Izrađen je i usvojen Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad sudija, stručnih saradnika i drugih zaposlenih u sudovima u BiH kojim je uspostavljen transparentan sistem koji će osigurati standardiziran obračun ostvarenja norme za sve sudije i stručne saradnike.
 • Praćenjem realizacije planova rješavanja starih predmeta, osnaženi su analitički resursi rukovodstva VSTV-a i sudova kroz razvoj novih funkcionalnosti i izvještaja CMS-a.
 • Web adresar sudskih vještaka i tumača u BiH omogućio je pretragu i uvid u njihove kontakt podatke. Centralizirani modul „Kutak za medije“ omogućio je jednostavno podnošenje on-line zahtjeva različitih namjena, uz modularni adresar kontakata za odnose s javnošću u pravosuđu. Uspostavljena je veza između centralnog portala i CMS-a sa ciljem objavljivanja relevantnih dokumenata pravosudnih institucija na elektronskoj oglasnoj ploči.

Komponenta 3 - Podrška općinskim i osnovnim sudovima na smanjenju broja starih neriješenih predmeta

 • Izrađeni su prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku koji će omogućiti lakše zaprimanje i obradu predmeta male vrijednosti od strane  Radne grupe za izradu smjernica za razvoj sistema za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti/tzv. komunalnih predmeta.
 • Razvije je Sistem za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti/tzv. komunalnih predmeta (SOKOP – Mal)  koji predstavlja nadogradnju SOKOP sistema namijenjenog za prijem i obradu prijedloga za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave, a isti će omogućiti elektronsko zaprimanje i procesuiranje tužbi u predmetima male vrijednosti na način da se postupak do donošenja presude zbog propuštanja automatizira u što većoj mjeri (elektronsko zaprimanje tužbi, slanje tužbi na odgovor tuženom, dostavljanje podnesaka, kreiranje presude zbog propuštanja…). Ovaj sistem će omogućiti racionaliziranje upotrebe ljudskih i materijalnih resursa i doprinijet će bržem rješavanju predmeta, budući da se u prosjeku 60% do 80% ovih predmeta završava upravo donošenjem presude zbog propuštanja, a tek u slučaju da se ukaže potreba za otvaranjem rasprave, predmet se rješava kroz CMS sistem.
 • Izrađen je edukativni materijal za obuku sudskih izvršilaca - Praktikum za sudske izvršioce. Organizirano je 16 obuka za sudske izvršioce u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju. Više od 150 sudskih izvršilaca i 130 sudija je jednom ili više puta prisustvovalo edukaciji.
 • Sudovima je dodijeljeno 20 vozila za potrebe rada sudskih izvršilaca. Na ovaj način je položaj sudskih izvršilaca značajno poboljšan, kao i njihova efikasnost  u radu jer će, između ostalog, biti u mogućnosti da dođu do udaljenih lokacija dužnika.
 • Izrađen je prijedlog programa profesionalnog/stručnog ispita  za sudske izvršioce koji bi polagala sva lica koja su zainteresirana, a koja ispunjavaju uslove da obavljaju posao sudskog izvršioca. Prijedlog je izradila Radna grupa za izradu prijedloga programa profesionalnog/stručnog ispita za sudske izvršioce.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh